Thursday, October 26, 2006

Mojata tatkovina


Mojata tatkovina se vika Republika Makedonija. Taa e mala zemja, no mnogu ubava. Se gordeeme so nea. Sakame da bide u[te poubava i pobogata. Nie toa go mo\eme i morame za na[ite pokolenija.